https://arche.acdh.oeaw.ac.at/api/220474

Epirus
ontology:hasTitle
"Epirus"@en ,
"Epirus"@de .
ontology:hasIdentifier
id:place-epirus ,
Epirus ,
<https://sws.geonames.org/6697804/> .
ontology:isPartOf
Greece .
rdfs:type
ontology:Place .
ontology:aclRead
"sstuhec" .
ontology:aclWrite
"sstuhec" .
ontology:createdBy
"sstuhec" .
ontology:hasAvailableDate
"2022-08-19T08:37:52.113264"^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime .
ontology:hasLatitude
"39.23651" .
ontology:hasLongitude
"20.71472" .
ontology:hasUpdatedDate
"2022-08-19T08:37:52.113264"^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime .
ontology:hasUpdatedRole
"sstuhec" .