https://arche.acdh.oeaw.ac.at/api/129540

Giacomo Girolamo Casanova
ontology:hasTitle
"Giacomo Girolamo Casanova"@und .
ontology:hasIdentifier
<https://d-nb.info/gnd/118519417> ,
Giacomo Girolamo Casanova .
rdfs:type
ontology:Person .
ontology:aclRead
"pandorfer" .
ontology:aclWrite
"pandorfer" .
ontology:createdBy
"pandorfer" .
ontology:hasAvailableDate
"2021-05-19T14:55:15.445097"^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime .
ontology:hasLiteralIdentifier
"Legalkraus-Id: pmb3145"^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
ontology:hasUpdatedDate
"2022-09-20T06:42:19.168576"^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime .
ontology:hasUpdatedRole
"pandorfer" .